• Dog Brush Kit A – medium-length coat

    59,00 tax included
  • Dog Brush Kit B – shorthair rough

    59,00 tax included